KAJ JE HUMUS?

Humus je organska snov v zemlji, ki nastane kot produkt biotskih in abiotskih procesov. Vsebnost humusa se stalno obnavlja. Rodovitnost zemlje je odvisna od količine organske snovi in hitrosti njene obnove. Humifikacija v zemlji je posledica razkroja sveže organske snovi.

Proces razkroja in humifikacije je povezan z mikroorganizmi v zemlji in je odvisen od njihovega biološkega razmerja. Mikrobi, ki sodelujejo pri proizvodnji humusa, sodelujejo v naslednjih procesih:

 • proizvodnja biomase, ki je ravno tako substrat pri proizvodnji humusa po njegovi avtolizi,
 • razkroj sveže organske snovi in proizvodnja metabolitov, ki tvorijo sestavne elemente humusa,
 • encimska katalizacija sintetičnih procesov.

Humus je sestavljen iz huminske kisline, fulvične kisline in mnogih drugih. Ti elementi vplivajo na fizične, kemične in biološke lastnosti zemlje veliko bolj kot preostale sestavine.

 • Zemlja je temnejše barve in je zaradi lastnosti sevanja črnega telesa veliko bolj dovzetna za prenos svetlobnega sevanja v toplotno. Ta lastnost se izraža v temperaturi tal, ki so toplejša tudi v spomladanskih mesecih, ko je to najpomembnejše.
 • Kalcij v kombinaciji z absorpcijskimi kompleksi humusa poveča grudasto sestavo tal. To vpliva na zmogljivost absorpcije vode in zraka, kot tudi na poroznost ali prepustnost vseh tipov tal.
 • Humus naredi rahlo zemljo bolj kompaktno in zbito zemljo bolj rahlo. Sestavine humusa so glavni vir energije za mikroorganizme. So tudi pomemben oziroma edini prostor, kamor se shranjujejo makro- in mikrohranila, ki so produkt mineralizacije.


Vsebnost humusnih elementov v zemlji je pomemben indikator njene rodovitnosti. Ravno zaradi tega svetujemo sistematično analiziranje tal glede sestave humusa.

N, P, K, Ca, Mg, S so najpomembnejša mikrohranila, ki so potrebna za življenje rastlin. Vsi ti elementi pa se lahko absorbirajo iz zemlje samo na podlagi mikrobioloških transformacij.

Mikrobna biomasa shranjuje 5-25 kg P2O5 na hektar, kar velja za obdelovalni (vrhnji) sloj zemlje. Populacija mikroorganizmov v zemlji se obnovi večkrat na leto. 10-kratna zamenjava populacije naredi 50-250 kg P2O5 na 1 ha dostopnega rastlinam. Kalij se v zemlji lahko hitro izgubi oziroma izpere in je tako rastlinam nedostopen. Samo kalij, povezan z absorpcijskim kompleksom mikroorganizmov, je rastlinam zares dostopen in ga lahko absorbirajo. Kalcij v zemlji, ki je povezan z absorpcijskim kompleksom, preprečuje zakisanost tal. Samo povezava s humusnimi sestavinami daje želene rezultate, saj se v drugačnih razmerah kalcij izpere.

Efektivni mikroorganizmi EM® učinkovito in za stalno obnovijo lastnosti, ki določajo rodnost in produktivnost tal. Regeneracija tal pripomore k povrnitvi lastnosti absorpcije mikro- in makrohranil. Taka tla so sposobna ohranjati svoje dinamično ravnovesje v fiziološko-kemičnem stanju in biocenozi. Še posebej je to pomembno, kadar pride do neuravnoteženega kmetovanja, in je to ravnovesje podrto. Do tega stanja lahko pride tudi zaradi drugih vplivov na tla.

Da bi naredili kmetovanje donosno in zagotovili dolgotrajno razpoložljivost naravnih virov, mora biti kmetovanje v skladu s razpoložljivimi sredstvi in v harmoniji z naravo, nikakor ne proti njej.

KAKO DELUJE TEHNOLOGIJA EFEKTIVNIH MIKROORGANIZMOV EM®?

Rodnost tal določajo sestavni elementi in lastnosti humusa: pH tal in dostopne oblike mikrohranil, kot so dušik, fosfor, kalij, magnezij in druga hranila. Zaradi uporabe EM® tehnologije se najpomembnejši parametri tal, ki vplivajo na ekonomski donos, permanentno in efektivno izboljšujejo.

EM® tehnologija preprečuje gnitje organske snovi v humusu v intenzivno obdelovani (osiromašeni) zemlji in pospešuje procese, ki so potrebni za rekonstrukcijo (obnovitev) humusa ter stabilizacijo pH tal (deacidifikacija). Močno poveča razpoložljivost oziroma dostopnost mikroelementov in ostalih snovi, ki so potrebni za rast in razvoj rastlin (dostopen dušik, kalij, magnezij, fosfor in ostala mikrohranila). Zahvaljujoč bakterijam ir rodu Azotobacter, ki so del EM® tehnologije, je možno dodatno obogatiti zemljo z dušikom in to na enak način, kot to delajo nekatere rastline.
Poleg rekonstrukcije humusa EM® tehnologija spremeni in izboljša tudi strukturo tal. Rastline lažje in bolje premagujejo dolga sušna in mokra obdobja, saj humusni sloj lahko absorbira več vode in s tem se izboljša infiltracijska sposobnost tal. V sušnih obdobjih na površini zemlje ne nastane tako imenovana skorja. Posledično so korenine bolj razvite in lažje črpajo vodo iz humusa, kar pri degradiranih tleh običajno ni mogoče. Rastline na takih tleh lažje prenašajo sušo.
EM® tehnologija obnavlja degradirana tla in nerodovitna tla spremeni v rodovitnejša. Stopnja in hitrost procesov pri uporabi EM® tehnologija je odvisna od metod gnojenja, intenzivnosti pridelave, klime in tipa tal.
Zapleten proces simbioze med mikroorganizmi in rastlinami je lahko samoreguliran le v določenih pogojih oziroma na določenem nivoju. Strokovnjaki s področja pedologije domnevajo, da je minimalna količina ogljika v tleh 1 % (ob predpostavki, da je humusa 2 %). Ob taki količini ogljika je rastlinam razpoložljiv tudi dušik. Optimalni pogoji so pri vrednosti 2,5 % ogljika v tleh (približno 5 % humusa). Obenem pa mora biti razmerje ogljik : dušik med 7:1 do 10:1. Rodnost tal se določa na osnovi pomladnih vrednosti mineralov v tleh. Tla, ki imajo 1 % ogljika, se smatrajo za degradirana. Taka tla vsebujejo približno 3,5 t/ha organskega dušika, od česar se ga 1-2% letno mineralizira. To je 35-70 kg/ha N – NO3. Dodatno organsko gnojenje lahko prinese 40 kg dušika/ha.V primeru ozimne pšenice se njen donos omeji do višine 3-4 t/ha. Na produktivnih in regeneriranih tleh, ki morajo biti načeloma rekonstruirana (obnovljena), je vsebina organskega dušika v površinskem sloju (do 10 cm globoko), tudi do 19 t/ha.
V rastni sezoni se v tleh sprosti minimalno 300 kg dušika/ha. To je spodnja meja za dosego približno 10 t/ha pridelka pšenice. Za taka tla ne potrebujete več apnenja, saj lahko sama ohranijo svoje kemijsko ravnovesje. Znano je, da vračanje rodnosti tal v prvotno (samoregulirano) stanje lahko poteka več let in je v veliki meri odvisno od načina gnojenja, kolobarjenja, vrste gojenih kultur, tal, klime, količine padavin ipd. Torej je to dolgotrajen proces. Z intenzivnim kmetijstvom in brez organskega gnojenja mora biti biološko stanje podprto z EM®. Saj EM® v tleh takoj prevzamejo nadzor nad patogenimi mikroorganizmi (v organskem sloju tal). Proces fermentacije poskrbi za razkroj in mineralizacijo v tleh.

POLJŠČINE

Dodajanje mikroorganizmov v tla izboljša njihovo fizikalno, kemično in biološko stanje.
EM® tehnologija POMENI BOLJŠI PRIDELEK PRI MANJŠIH PROIZVODNIH STROŠKIH.
Prednosti uporabe EM® tehnologije:

 • poveča odpornost rastlin – manjša dovzetnost za okužbe z glivami in povečana odpornost na pesticide,
 • izboljša izkoristek gnojil in mineralov v tleh, saj jih naredijo bolj dostopne,
 • lažja (tehnična) obdelava tal,
 • tvorijo idealne pogoje za novo kulturo,
 • zaustavijo degradacijo in zakisanost tal.

Cikel uporabe EM® tehnologije :

Efektivne mikroorganizme oziroma mešanico z EM® škropimo jeseni in spomladi.
Namen škropljenja z mešanico EM TERRA ACTIVE in EM-5 v jesenskem času je vnos EM v tla, saj tako preprečimo gnitje organske snovi in pospešimo njen razkroj. EM TERRA ACTIVE in EM-5 (ekstrakt različnih rastlin) varujeta tla in rastline pred škodljivci in gnitjem ter stimulirata naravno odpornost rastlin. Dodajanje EM-5 močno zniža nastanek patogenih gliv, ki se razvijajo v nerazgrajeni organski snovi v spomladanskem, poletnem in jesenskem času. To je v veliki meri tudi razlog za nastanek številnih bolezni. Glede na želeno količino transformacije organske snovi v humus je nekje srednja vrednost 20–40 l EM TERRA ACTIVE na hektar v minimalno 300 l vode in od 1–3 l EM-5 na hektar. Doziranje je odvisno od možnosti pojava oziroma dovzetnosti za okužbe z glivami. Po vsakem škropljenju je priporočljivo oranje.
Osnovno spomladansko doziranje je 20 l EM TERRA ACTIVE na hektar v 300 l vode in 1 l EM-5 na hektar. Če jesensko škropljenje ni bilo opravljeno, priporočamo količina 40 l/ha in 1–3 l/ha. Namen je preprečiti okužbe z glivami in povečati količino učinkovitih mikrooragnizmov v tleh. Če je na njivi vidnih še veliko organskih snovi, se priporoča povečanje EM TERRA ACTIVE za 20 l/ha. Najbolj primerno je škropljenje, ko je temperatura tal nad 6 °C (običajno konec meseca marca oziroma začetek aprila). Priporočeno je naknadno oranje.

V času rasti so rastline nenehno izpostavljene napadom bolezni in škodljivcev. Da bi se temu izognili oziroma ta pojav omejili, se priporoča dodatno škropljenje z EM TERRA ACTIVE in EM-5 v razmerju 20 l EM TERRA ACTIVE / ha : 2 l EM-5 / ha v 300 l vode / ha. Škropljenje se izvaja direktno po poljščinah. Na ta način ustvarimo pogoje, ki škodljivcem in boleznim ne odgovarjajo. Poleg tega pa spodbudimo rastline k njihovi naravni obrambi.
Zaključek cikla je dodajanje količine za vzdrževanje stanja (jeseni po pobiranju poljščin). Cikel se zaključi z dodajanjem EM v jesenskem času (po pobiranju poljščin), za spodbujanje razkroja organskih snovi na njivi. Doziranje je odvisno od količine organske snovi, priporočamo 20–40 l/ha z 1l EM-5 na vsaj 300 l vode. Po škropljenju je priporočeno oranje. Nadaljnje doziranje naj se izvaja po tabeli glede na vrednosti iz preglednice o stopnji degradacije tal in pH vrednosti tal.

ŽITARICE

Priprava semen
Obdelava semen žitaric z EM izenači njihovo kaljenje. EM tudi preprečuje nastanek patogenih bakterij. Te lastnosti omogočajo pravilno rast korenin in razvoj močnih ter zdravih rastlin. Priporočamo mešanje 1 l EM TERRA ACTIVE z 100 kg semen do 24 h pred setvijo.

Zimske rastline
Osnovna količina na ha je 40 l (prvo leto priporočamo 60 l) EM TERRA ACTIVE in 4 l (prvo leto priporočamo 6 l) EM-5. Prvo škropljenje naj se izvaja po zadnji zmrzali, nekje konec marca do začetka maja, neposredno na rastline.

Prvi tretma naj se izvede pred setvijo ali takoj po njej z 20 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5 v minimalno 300 l vode (40 l v prvem letu). Drugi tretma naj se izvede po žetvi (in pred oranjem) – 20 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5 v minimalno 300 l vode.
Spomladanske žitarice
Osnovna količina na ha je 40 l EM TERRA ACTIVE in 4 l EM-5 (prvo leto priporočamo 60 l in 5 l). Prva aplikacija naj bo spomladi pred setvijo ali pa takoj, ko rastline vzklijejo. Količina naj bo 20 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5 skupaj s 300 l vode. Drugi cikel pa takoj po žetvi in pred oranjem. Količina naj bo 20 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5 skupaj s 300 l vode.

Pomembno:

 • Dodajanje EM-5 varuje rastline pred patogenimi bakterijami, glivami in škodljivci.
 • Navedena količina je lahko razdeljena na več škropljenj. Količino samo delite s številom aplikacij.
 • Za slaba, degradirana tla naj bo prvi vnos EM TERRA ACTIVE 80 l/ha.

KROMPIR

Osnovna količina na letni ravni na hektar je 60 l (prvo leto priporočamo 80 l) z 6 l EM-5 (prvo leto priporočamo 8 l). Priporočljivo je, da se krompir pred setvijo pomoči v 10 % raztopino EM TERRA ACTIVE, ali pa poškropi z 2 l na 100 kg v enaki raztopini.

 • Prvo škropljenje: priprava tal za rast krompirja se izvaja spomladi. Poškropimo pred oranjem z 20 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5 z minimalno 300 l vode na hektar.
 • Drugo škropljenje: 14 dni po kalitvi in aplikaciji herbicidov – 10 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5.
 • Tretje škropljenje: preden grede prekrije listje – 10 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5.
 • Četrto škropljenje: po pobiranju pridelkov, poškropimo skupaj z ostanki listja in ostale biomase – 20 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5.

Dodatek EM-5 preprečuje napade škodljivcev in drugih bolezni. Zelo dobro znižuje napade koloradskega hrošča. Če je krompir izpostavljen daljšemu obdobju dežja oziroma pogostim padavinam, se aplicira škropljenje, navedeno pod tretjim škropljenjem. Če samo kemično škropljenje ne dovoljuje škropljenja z EM, preventivno povečamo škropljenje spomladi na 60–80 l EM TERRA ACTIVE.

SLADKORNA PESA

EM® tehnologija zagotavlja močan gomolj, z veliko vsebnostjo sladkorja, ki povečuje tržno vrednost pridelka.
Osnovna količina za hektar je 40 l (prvo leto priporočamo 60 l) EM TERRA ACTIVE in 4 l (prvo leto priporočamo 6 l) EM-5. Prvi nanos je predviden spomladi pred setvijo oziroma po njej. Priporočena količina je 20 l EM TERRA ACTIVE in 2l EM-5 v minimalno 300 l vode (prvo leto priporočamo 40 l). Druga aplikacija naj se izvede po pobiranju poljščin – priporočena količina je 20 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5 v minimalno 300 l vode. Priporočljivo je tudi oranje po škropljenju. EM-5 varuje rastline pred škodljivci in drugimi boleznimi. Omenjene količine se lahko razdeli na 3–4 škropljenja, le da se količine proporcionalno zmanjšajo. Pri zelo degradiranih tleh naj se količina EM TERRA ACTIVE poveča na 80 l.

TERRA_ACTIVE_1

TRAVNIKI

Škropljenje travnikov je priporočljivo opravljati pred dežjem ali po njem. Prav tako se lahko škropi z veliko količino vode na hektar. Vlažna oziroma mokra tla povečajo penetracijo mikroorganizmov. Trava bo rasla hitreje in lahko boste imeli eno košnjo več. Trava bo gostejša in s časom se bodo rastline oziroma plevel, ki uspeva na kisli zemlji, odmaknile. Travnik bo lažje prenašal obilnejše padavine in daljša sušna obdobja.

NEPOBRANA BIOMASA

Biomasa, ki je ne poberemo s polj, je odlično sredstvo za izboljšanje rodnosti tal. Pomembno je le, da razpade s pomočjo fermentacije, tako da je organska snov v obliki mineralov lahko dostopna rastlinam. Uporaba EM sproži te procese hitreje in bolj učinkovito.
Fermentirana organska snov ni leglo bolezni za nadaljnje kulture, ampak je odličen način za izboljšanje kvalitete humusa v tleh. Visoka vrednost humusa v tleh nam nudi odličen amortizer za neljube dogodke v tleh. Odlično absorbira vodo, tudi ko jo je preveč, in preprečuje vstopanje težkih kovin v rastline. To je še posebej pomembno pri kulturah, katerih cena je močno odvisna od trga, ki te vrednosti preverja. Potencialnim boleznim v tleh se lahko preventivno izognemo z dodajanjem 2–5 l EM-5 na hektar s primerno količino vode. Mešanici se lahko dodaja tudi EM TERRA ACTIVE ali pa apliciramo samo. Poškropi se kulture oziroma tla.

SADJE

Za dosego optimalnih rezultatov pri uporabi EM® tehnologije naj bo škropljenje izvedeno natančno po sledečem načrtu.
Jesenska priprava tal: škropljenje z EM TERRA ACTIVE in EM-5 naj se izvaja takoj po obiranju sadja. Škropimo lahko s škropilnico za sadje, le da se šobe usmeri proti spodnjem delu dreves oziroma tlom. Namen škropljenja je preprečitev gnitja odpadle biomase. Škropljenje z EM-5 preprečuje razvoj patogenih gliv, ki bi bile lahko vir bolezni v spomladanskem času. Priporočamo uporabo 40 l EM TERRA ACTIVE na hektar v 400 l vode in 2 l EM-5.
Zgodaj spomladi (nastanek popkov): prvo škropljenje spomladi naj se opravi, ko nastanejo prvi popki. Mešanica naj bo 20 l EM TERRA ACTIVE na hektar v 300 l vode in 2–3 l EM-5.
Čas brstenja, pred cvetenjem: v tem obdobju je drevo v največji vitalnosti in je tudi najbolj izpostavljeno patogenim napadom. Škropljenje naj se izvaja tako kot spomladi (glej prejšnji odstavek). NE ŠKROPITI MED CVETENJEM!
Konec cvetenja in pričetek rasti sadja: v tem obdobju se tretira drevesa enako kot spomladi in v času brstenja. Proizvoda EM TERRA ACTIVE in EM-5 varujeta drevo pred škodljivim delovanjem pesticidov. Prav tako stimulirata rast in povečujeta njihovo naravno odpornost. To zmanjšuje možnost, da bi plodovi prehitro odpadli.

IMG_7056-1000x1000_2

Rast sadja, pred obiranjem: med rastjo in pred pobiranjem so sadeži stalno izpostavljeni napadom bolezni in škodljivcev. Da bi se pred njimi obvarovali, se priporoča še eno škropljenje,tako kot je bilo opravljeno zgodaj spomladi.
Zelo pomembno je, da se med kemičnim in EM-škropljenjem dela dvotedenske premore. Za EM- škropljenja se priporoča škropljenje v dežju (pršenje), tudi v primeru, ko nobeno kemično sredstvo ne more biti uporabljeno. Tako se še dodatno poveča količina EM v zemlji.
Pri pridelavi rastlin, ki jim ustrezajo kisla tla, si lahko pomagamo s proizvodom EM Bokashi kompost starter. Nanesemo ga na površino med vrste, v količini 10 kg/ha. Pred nanosom ga dobro premešamo z zemljo. Lahko ga nanesemo tudi na mesto, kjer bomo sadili, le da to naredimo nekaj dni pred sajenjem in vse skupaj dobro poškropimo z EM TERRA ACTIVE v razmerju 1 : 10.
Uporaba EM® tehnologije pri pridelavi sadja poveča kvaliteto in velikost pridelka. Ravno tako se izboljšajo rezultati shranjevanja oziroma skladiščenja. Pomemben pa je podatek, da se prisotnost težkih kovin v pridelku močno zmanjša.

JAGODE

Priprava plantaže
Da pripravimo tla za sejanje jagod, poškropimo 20 l EM TERRA ACTIVE v minimalno 300 l vode na hektar. Postopek naj se izvede 2 tedna pred saditvijo. Da bi izboljšali rast, bilke pred saditvijo namočimo v 10 % raztopino EM TERRA ACTIVE.
Plantaža
Med rastnim obdobjem moramo škropiti vsaj še dvakrat z 10 l EM TERRA ACTIVE na hektar (minimalno) in 2 l EM-5 skupaj s 300 l vode. Ne škropite rastlin, ko so v polnem razcvetu ali pa je sadje popolnoma zrelo. EM omogoča, da ima pridelek boljši okus, kot pri tradicionalno pridelavi. V primeru, da so polja izpostavljena močnemu pojavu bolezni, naj se v kombinaciji in z 2 tedenskim zamikom uporabljajo tradicionalna kemična sredstva.

ZELIŠČA, ZAČIMBE

(majaron, melisa, timijan, kamilice, poprova meta in drugo)
Osnovna količina EM TERRA ACTIVE na ha je 40–60 l in 4–6 l EM-5.

 • Prvo škropljenje: priporočena količina EM je 20–40 l EM TERRA ACTIVE na hektar v 300 l vode in po potrebi 1–4 l EM-5, odvisno od pojava okužb z glivami v prejšnjih obdobjih. Priprava tal je pomembna pred sejanjem, ko ima zemlja vsaj 5 °C (april). Potrebno je dobro premešati z zemljo.
 • Drugo škropljenje: da dosežemo čim boljše rezultate, moramo še enkrat škropiti z 10 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5 skupaj s 300 l vode na hektar.
 • Tretje škropljenje: poškropimo organsko snov, ki je po pobiranju ostala na polju. 20–40 l EM TERRA ACTIVE na hektar, odvisno od količine organske snovi.

SADIKE

Pri vzgoji sadik se priporoča uporaba proizvoda EM Garden. Sadike med rastjo škropimo z 1 % mešanico z vodo in sicer 10 l na 10 m2. Postopek med rastjo ponovimo 5-krat. Zadnje škropljenje naj se izvede na dan saditve. Ne izpirajte sadik. Z dodatkom 100 ml EM-5 preprečimo pojav gliv, odvračamo škodljivce, uši in pršice. Omenjena mešanica se lahko porazdeli na 3–4 ponovitve v rastnem obdobju. Slaba tla se škropi z 80 l EM TERRA ACTIVE na hektar na leto.

ZELJE, BROKOLI, CVETAČA

Pri pridelavi kapusnic moramo posebno pozornost nameniti sadikam. Sadike se zalije 5-krat med vzgojo z 1 % raztopino EM Garden. Tekočini/raztopini se doda še 100 ml EM-5 na 10 l tekočine. Sadike sadimo v zemljo, ki naj bo pred tem pripravljena z 20 l EM TERRA ACTIVE skupaj s 300 l vode na hektar. Med rastjo naj se dodatno dvakrat škropi z 20 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5 na hektar. To poveča odpornost proti škodljivcem in boleznim. Priporočljivo je škropljenje z 20 l EM TERRA ACTIVE in 2l EM-5 na hektar. Če se uporablja EM-tehnologija v celoti, je možno saditi zelje na enaki površini (njivi) dve leti zapored (preprečuje zelni sifilis).

ČEBULA, POR, ČESEN

Osnovna količina za hektar je 60 l (prvo leto se priporoča 80 l) EM TERRA ACTIVE in 4 l na hektar (prvo leto se priporoča 6 l) EM-5. Semena je potrebno neposredno pred setvijo pripraviti z EM Garden (2 l na 100 kg semen). Prvo škropljenje naj se izvede takoj, ko zmrzal na tleh izgine (običajno konec meseca marca do začetka maja) – 40 l EM TERRA ACTIVE z 2 l EM-5 dodamo 300 litrom vode in poškropimo en hektar. Drugo škropljenje se opravi, ko so pridelki pospravljeni in pred oranjem. V mešanico 20 l (prvo leto se priporoča 40 l) EM TERRA ACTIVE in 300 l vode, dodamo 2 l EM-5. Preorjemo skupaj z organsko snovjo, ki je ostala na njivi. Da se izognemo morebitnim napadom škodljivcev v rastnem obdobju, dodatno škropimo z 10 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5 na hektar površine.

mesanica-1000x1000_1

PARADIŽNIK, PAPRIKA, KUMARICE

Sadike
EM® omogoča močno razraščanje koreninskega sistema sadik, ki se zaradi tega zelo dobro prilagajajo novemu okolju, kljub nekoliko slabšim pogojem. Uporabljajte EM Garden takoj po vzklitju. Poškropimo z 1 % raztopino (0,1 l EM Garden in 10 l vode) na 10 m2 sadik. To ponovimo 5-krat, le da pri zadnjem škropljenju dodamo 100 ml EM-5 na 10 l pripravljene mešanice.
Tla
Običajno se uporabi 60 l (prvo leto se priporoča 80 l) EM TERRA ACTIVE na hektar in 4 l EM-5. Pred saditvijo poškropite tla z 20 l (na hektar 40 l) EM TERRA ACTIVE na 300 l vode za hektar površine in nato preorjite. Po saditvi ponovite postopek z 20 l EM TERRA ACTIVE in 2 l EM-5 skupaj s 300 l vode na hektar, vsaj dvakrat. S tem se boste izognili napadom škodljivcev ter bolezni in povišali splošno odpornost rastlin na zunanje vplive. Tla bodo bolj odporna na sušo in prevelike količine vode. Struktura tal se spremeni, s tem pa tudi njene lastnosti absorpcije vode.

Prikaži kot Mreža Seznam
Nastavi padajočo smer
na stran
 • Že od 13,50 €
 • Že od 8,90 €
 • Že od 18,50 €
Prikaži kot Mreža Seznam
Nastavi padajočo smer
na stran